1. Všeobecné ustanovenia

1.1   Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obchodníkom, ktorým je Ing. Jaroslava Koštialová – J&R e-Media, so sídlom Radvanská 509/2, 974 05  Banská Bystrica, zápis v ŽR vedený na Obvodnom úrade v Banskej Bystrici, číslo živnostenského registra: 620-31602, IČO: 45 880 441, DIČ: 1048599805 (ďalej len „obchodník“) a spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka.

Kontaktné údaje obchodníka:

mail: balibuki(@)balibuki.sk

telefón: +421 944 576373

poštová adresa: Ing. Jaroslava Koštialová – J&R e-Media, Radvanská 509/2, 974 05  Banská Bystrica

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

Fio banka, a.s. 2201805242 / 8330

IBAN: SK80 8330 0000 0022 0180 5242

SWIFT: FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 048/412 49 69

048/415 18 71

fax č.: 048/4124 693

e-mail: bb@soi.sk

1.2   Zmluvné strany sa dohodli, že spotrebiteľ odoslaním objednávky obchodníkovi potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje obchodník, na základe ktorej obchodník dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke spotrebiteľovi(ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi obchodníkom a spotrebiteľom, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3   Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že obchodník a spotrebiteľ uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4   Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje obchodník, je katalógom bežne dodávaného tovaru a obchodník nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre spotrebiteľa potvrdená na základe otázky spotrebiteľa.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1   Ponuka tovaru obchodníkom sa uskutočňuje prostredníctvom internetu na adrese www.balibuki.sk. Tu má spotrebiteľ k dispozícii prostredie, ktoré umožňuje najmä prehliadanie aktuálne ponúkaného tovaru, vyhľadávanie požadovaných položiek a objednávanie vybratého tovaru. Objednávku odosiela spotrebiteľ priamo z prostredia internetového obchodu elektronickou cestou alebo telefonicky. V obidvoch prípadoch je spotrebiteľ povinný uviesť do objednávkového formulára alebo oznámiť ústne nasledovné údaje:

a)     meno a priezvisko spotrebiteľa,

b)     ak je spotrebiteľom právnická osoba, uvedie aj obchodný názov

c)     adresu spotrebiteľa,

d)     druh, množstvo a cenu tovaru,

e)     adresu dodania tovaru,

f)      telefonický a emailový kontakt,

g)     ak je spotrebiteľom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH.

2.2   Zaslanú objednávku obchodník považuje za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy, ak obsahuje všetky náležitosti, ktoré vyžaduje objednávkový formulár. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky obchodníkom prostredníctvom e-mailovej správy, sms alebo telefonicky. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému obchodníka, ktoré spotrebiteľ obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia spotrebiteľa o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu spotrebiteľa mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Niektoré e-mailové adresy prevádzkované na serveroch centrum.sk, azet.sk a pobox.sk nemusia doručiť e-mailové správy z obchodu balibuki.sk.

2.3   Obchodník je vo všetkých prípadoch oprávnený požiadať spotrebiteľa o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, spravidla telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že spotrebiteľ odmietne objednávku autorizovať, považuje sa za neplatnú.

2.4   Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre spotrebiteľa, údaj o spôsobe platby, údaje o obchodníkovi (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.) prípadne iné údaje.

2.5   Spotrebiteľ môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky obchodníkovi v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky obchodníkovi oznámenie, že objednávku ruší. Spotrebiteľ je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade, že spotrebiteľ zaplatil obchodníkovi kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, obchodník vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet spotrebiteľa, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. Obchodník môže objednávku zrušiť iba v prípade, keď už sa tovar nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V týchto prípadoch je obchodník povinný spotrebiteľa kontaktovať a dohodnúť riešenie.

3. Práva a povinnosti obchodníka

3.1   Obchodník je povinný:

a)     dodať na základe objednávky potvrdenej obchodníkom spotrebiteľovi tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b)     odovzdať spotrebiteľovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, daňový doklad).

3.2   Obchodník má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od spotrebiteľa za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti spotrebiteľa

4.1   Spotrebiteľ je povinný:

a)     prevziať zakúpený alebo objednaný tovar. Obchodník odporúča, aby si spotrebiteľ skontroloval neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámil doručovateľovi a obchodníkovi.

b)     zaplatiť obchodníkovi dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

4.2   Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

4.3   Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1   Obchodník odošle tovar, ktorý je na sklade, spotrebiteľovi do sedem pracovných dní od potvrdenia objednávky, ak sa obchodník so spotrebiteľom nedohodnú inak. Zvyčajne však zasiela tovar nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky. V prípade platby prostredníctvom prevodu na účet môže byť tovar odoslaný najskôr v deň pripísania kúpnej ceny na účet obchodníka. Spotrebiteľ túto dodaciu lehotu bez výhrad akceptuje.

5.2 Obchodník odošle tovar, ktorý je označený „na objednávku“ do 4 týždňov od potvrdenia objednávky, ak sa obchodník so spotrebiteľom nedohodnú inak. Dodacia doba môže byť aj kratšia, obyčajne 10 dní. V prípade platby prostredníctvom prevodu na účet môže byť tovar odoslaný najskôr v deň pripísania kúpnej ceny na účet obchodníka.

5.3   Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky spotrebiteľa obchodníkom. V prípade, ak spotrebiteľ tovar neprevezme do 18 dní od dátumu odoslania, je obchodník oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.4   Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky obchodníkom, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.5   Obchodník tovar doručuje prostredníctvom nasledujúcich spôsobov dopravy („doručiteľ“). Ku kúpnej cene sa pripočítava expedičný poplatok a balné podľa nasledujúcej tabuľky

Spôsob dopravyCena
Slovenská pošta2,70 €
Packeta/Zásielkovňa3,50 €
Spôsob platbyCena
Príplatok za platbu na dobierku 1,20 €
Príplatok za platbu prevodom na účet0,00 €
Príplatok za platbu platobnou kartou0,00 €

V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe želania spotrebiteľa mu obchodník môže účtovať poštovné za každú zásielku samostatne.

5.5   Prevzatie tovaru potvrdzuje spotrebiteľ podpisom na sprievodnom doklade Slovenskej pošty. Miestom dodania tovaru je poštová adresa uvedená spotrebiteľom pri objednaní v objednávkovom formulári. Spotrebiteľ sa stáva vlastníkom tovaru až po zaplatení kúpnej ceny.

5.6   Obchodník si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku spotrebiteľovi, ktorý v minulosti neodobral či riadne nezaplatil záväzne objednaný tovar.

5.7   Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru spotrebiteľom, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré doručovateľ vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.8   Odporúčame, aby spotrebiteľ skontroloval zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že spotrebiteľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je viditeľne mechanicky poškodený, je potrebné túto skutočnosť oznámiť doručovateľovi a zásielku neprebrať.

5.9   Spotrebiteľ je oprávnený v prípade nedodania tovaru obchodníkom v lehote uvedenej v bode 5.1 a 5.2 Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a obchodník je povinný vrátiť spotrebiteľovi už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet spotrebiteľa určený spotrebiteľom.

5.10   Ak tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené spotrebiteľovi ani do 7 dní po potvrdení objednávky obchodníkom, resp. SMS o expedícii, spotrebiteľ by mal kontaktovať svoju dodávaciu poštu aj obchodníka. Bližšie informácie o balíku spotrebiteľa a možných dôvodoch nedoručenia obchodník po preverení následne poskytne spotrebiteľovi e-mailom.

6. Kúpna cena a platobné podmienky

6.1   Spotrebiteľ je povinný zaplatiť obchodníkovi kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka obchodníka platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“). Obchodník si vyhradzuje právo na aktualizáciu (zmeny) cien všeobecne.

6.2   Platby sa vykonávajú v eurách. Spotrebiteľ si môže vybrať nasledujúci spôsob platby:

a)     Platba na dobierku – pri tomto spôsobe platby spotrebiteľ uhrádza tovar pri prevzatí na pošte alebo doručovateľovi. Platba na dobierku je spoplatnená podľa bodu 5.5 týchto všeobecných obchodných podmienok.

b)     Platba na účet obchodníka uvedený v potvrdení objednávky – Pri tomto spôsobe platby uhrádza spotrebiteľ cenu za objednaný tovar obchodníkovi na jeho účet v banke. Obchodník po obdržaní platby na účet odošle tovar spotrebiteľovi. V tomto prípade sa za deň platby považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet obchodníka.

c)      Platba platobnou kartou. Pri tomto spôsobe platby spotrebiteľ uhrádza cenu za objednaný tovar prostredníctvom platobnej brány v internetovom obchode obchodníka. Platba platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány je spoplatnená podľa bodu 5.5 týchto všeobecných obchodných podmienok.

6.3   Spotrebiteľ je povinný zaplatiť obchodníkovi kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4   V prípade, ak spotrebiteľ nezaplatí obchodníkovi celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že obchodník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.5   Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

7. Záručná doba a reklamácia

7.1  Obchodník zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí spotrebiteľom.

7.2   Na všetok predávaný tovar v internetovom obchode www.balibuki.sk je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

7.3   Obchodník ručí spotrebiteľovi za:

a)     dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky spotrebiteľom

b)     dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený

c)     dodanie tovaru v takom množstve, sortimente a kvalite, v akom bol uvedený na objednávke

d)     priloženie daňového dokladu, ak si spotrebiteľ neprial inak

7.4   Obchodník nenesie zodpovednosť za:

a)     oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta)

b)     oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

c)     poškodenie zavinené doručovateľom (pošta); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) je spotrebiteľ povinný neprebrať, inak spotrebiteľ preberá zodpovednosť za takto poškodený tovar

d)     obsahovú náplň knihy, DVD a podobných produktoch oficiálne vydanú vydavateľom,

7.5   Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť obchodníkovi do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu balibuki(@)balibuki.sk alebo telefonicky v pracovné dni na +421 944 576 373. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

7.6   V prípade reklamácie a vrátenia tovaru obchodníkovi je potrebné tovar zaslať na adresu obchodníka, najlepšie ako doporučenú zásielku (nie dobierku). Do balíka je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu (faktúra) a vyplnený reklamačný formulár.

7.7   Po vybavení reklamácie obchodník bezodkladne kontaktuje spotrebiteľa e-mailom alebo telefonicky a dohodne sa na vyriešení problému (výmena tovaru za rovnaký, výmena tovaru za iný do hodnoty reklamovaného tovaru alebo vrátenie kúpnej ceny).

7.8   Obchodník sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bezodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie informuje spotrebiteľa e-mailom.

7.9.  Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu (e-mailom na balibuki(@)balibuki.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva. Ak obchodník odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

7.10.   Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

7.11. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

8.1   Obchodník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Obchodník je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať spotrebiteľa a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený spotrebiteľom.

8.2   Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2024 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné urobiť písomne alebo e-mailom. Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. V prípade vrátenia tovaru obchodníkovi je potrebné tovar zaslať na adresu obchodníka, najlepšie ako balík doporučenou zásielkou (nie dobierkou), aby mal spotrebiteľ doklad o podaní zásielky. Do balíka je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu (faktúra) a vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy.

8.3   Spotrebiteľ odoslaním objednávky obchodníkovi potvrdzuje, že obchodník včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia §5 a §15 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

8.4   V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí obchodníkovi tovar, ktorý nie je použitý a nie je poškodený alebo neúplný, kúpnu cenu (v prípade odstúpenia od zmluvy v celom rozsahu spolu so zaplateným poplatkom za doručenie a v prípade platby na dobierku aj poplatku za platbu na dobierku) obchodník vráti spotrebiteľovi na ním určený účet v lehote do 14 dní od doručenia vráteného tovaru obchodníkovi.

8.5   V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru.

8.6   Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) dodanie tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) dodanie tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) dodanie alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy obchodníka u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený,

j) dodanie periodickej tlače s výnimkou dodania na základe dohody o predplatnom,

k) tovar zakúpený na verejnej dražbe,

l) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času ak podľa zmluvy má obchodník poskytnúť tieto služby v presne dohodnutom čase alebo v presne dohodnutej lehote,

m) dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak

  • 1. dodávanie digitálneho obsahu začalo a
  • 2. spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b), ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.

8.7   V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený spotrebiteľovi na jeho náklady.

8.8 Ak je vrátený tovar poškodený, obchodník si vyhradzuje právo vrátenie neakceptovať, prípadne vrátenú kúpnu cenu znížiť o hodnotu poškodenia daného tovaru.

9. Ochrana osobných údajov

9.1   Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Zásady spracovania osobných údajov

10. Používanie materiálov zo stránky www.balibuki.sk

10.1   Všetky práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom, je bez písomného povolenia od Ing. Jaroslava Koštialová – J&R e-Media zakázané.

11. Záverečné ustanovenia

11.1   Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke obchodníka v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak. Spotrebiteľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

11.2   V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

11.3   Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

11.4   Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.7.2024.